Vedtekter for DGA - De Glade Amatører

§1. KLUBBEN
Klubben er stiftet 10. oktober 2010, og navnet er ”De Glade Amatører” (DGA)


§2. FORMÅL
DGA.s formål er å spille darts, arbeide for å gjøre dartsspillet mer kjent, og å bidra til å skape et klubbmiljø med god tone og godt kameratskap.


§3. KONTINGENT
Medlem av DGA er den som til enhver tid har betalt den fastsatte medlemskontingent. Medlemskontingenten for aktive består av klubbkontingent.
Medlem av DGA er også forpliktet til å inneha medlemsskap i Norges Dartsforbund.

Medlemskontingenten skal i sin helhet betales innen 1. mars hvert år.

Medlemskap i DGA søkes skriftlig til klubbens styre.
Søknaden behandles på klubbmøte og det kreves over 50 % flertall for at søknaden skal bli godkjent.

Det nye medlemmet forplikter seg til å følge klubbens vedtekter.
Klubben er åpen for medlemmer av alle kjønn.
Medlemskontingenten skal i sin helhet betales innen 1. februar hvert år.
Etter 1. august betales ½ klubbkontingent.
Ved innmelding i klubben om høsten (etter 1. juli) betales ½ klubbkontingent + forbundskontingent.

Juniorer betaler ½ klubbkontingent.

Passive medlemmer betaler ½ klubbkontingent.

Ved to eller flere medlemmer i samme husstand betales det full klubbkontingent for 1. medlem og halv klubbkontingent for de resterende.
Ved minst 1 voksent medlem i husstanden, er det denne som betaler full klubbkontingent.
Med familiemedlemsskap menes medlemmer som er gift, samboende og/eller hjemmeboende barn under 18 år.


§4. GENERALFORSAMLING
• Klubbens høyeste myndighet er generalforsamlingen, som
avholdes i januar hvert år, og innkalles med minst 4 ukers varsel.

• Klubbens styre fungerer som valgkomite. Alle forslag til endringer av vedtektene
og spillereglementet , samt evt. andre forslag, må fremsettes skriftlig og være styre i hende senest 2 uker før generalforsamlingen. Fullstendig saksliste vil bli presentert for medlemmene 1 uke før generalforsamlingen.
• Kun medlemmer som har fylt 18 år har stemmerett på generalforsamling. Eventuelle forslag som skal fremmes av medlemmer under 18 år må innsendes av foreldre/foresatte.

 

§5. DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING
1. Valg av møteleder.
2. Valg av møtesekretær.
3. Årsmelding.
4. Regnskap.
5. Medlemstall, kontingent.
6. Spilleprogram.
7. Innkomne saker.
8. Valg av styre og revisor.


§6. VALG OG AVSTEMNINGER
Alle valg og avstemninger avholdes skriftlig hvis minst en person krever det.
Ved stemmelikhet i saker avgjøres det ved lederens dobbeltstemme.


§7. STYRET
Klubbens styre velges for 4 år av gangen på generalforsamlingen, og består av Leder, Kasserer, Sekretær og 1 styremedlem.
Det velges også 1 vararepresentant, denne er på valg hvert år.
Styremedlemmene må være myndige.
Styret konstituerer seg selv på første styremøte.
Passive medlemmer kan ikke sitte i styret.


§8. STYRETS OPPGAVE
Styrets oppgave er å følge opp generalforsamlingsvedtak, sette opp terminliste og spilleprogram, behandle løpende saker og evt. legge disse fram for medlemmene til uttalelse.
Styret er bindeleddet mellom klubbens medlemmer og sentrale organ.
Styret er beslutningsdyktig når lederen eller nestlederen og 2 styremedlemmer er tilstede.
Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. Det skal føres referat fra styremøtene.


§9. ENDRING AV SPILLEPROGRAM
Styret kan gjøre forandringer i det oppsatte spilleprogrammet hvis uforutsette ting skulle inntreffe. Dette bør om mulig legges fram for medlemmene for uttalelse.


§10. KLUBBKAPTEIN/REPRESENTASJON
Spillere som representerer klubben i lagturneringer utad, taes ut av klubbkaptein.
Klubbkaptein utpekes av styret i forkant av hver lagturnering
Klubbkapteinen kan rådføre seg med styret i tvilstilfeller.
Ved representasjon utad gjelder obligatorisk bruk av DGA.s klubbdrakt.
Klubbens farger er sort og rosa.


§11. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Ekstraordinær generalforsamling kan innkalles med minimum 1 ukes varsel,
dersom styret eller 2/3 av medlemmene krever det. Ekstraordinær generalforsamling kan kun behandle de saker som er oppført i innkallelsen. For øvrig gjelder reglene som for ordinær generalforsamling.


§12. OPPLØSNING
DGA kan ikke oppløses dersom minst 4 medlemmer fortsatt vil virke og arbeide for klubben.
Hvis ikke, skal medlemmene innkalles til ekstraordinær generalforsamling, klubben oppløses. Aktiva doneres til annen instans underlagt Norges Dartsforbund.

 

§13. DISIPLINÆRE FORHOLD

• Gjør et medlem seg skyldig i forhold som skader klubben eller gjør denne uønsket der, kan medlemmet bli utelukket fra klubben. Styret i DGA foretar denne avgjørelsen.

• Spillere som ikke har betalt kontingenten innen fristens utløp, blir å betrakte som gjestespillere inntil kontingenten er betalt. Dispensasjon fra denne regel kan gis i spesielle tilfeller etter skriftlig søknad til styret.

• Personer som utøver skader på klubbens, lokalets eller medspilleres eiendeler står selv økonomisk ansvarlig for erstatning.


§14. ANSVAR
Klubben har intet ansvar for skader skjedd under spill eller andre arrangementer i DGA.s regi.


§15. PASSIVT MEDLEMSKAP
1. Passive medlemmer i DGA er:

• Spillere som er medlemmer av andre NDF registrerte klubber.
• Personer som ønsker å støtte klubben, men som ikke aktivt deltar på klubbkvelder og andre turneringer.

2. Passive medlemmers rettigheter.

• Passive medlemmer betaler starttkontingent som gjestespiller på klubbkvelder, og blir ikke premiert i klubbserie eller klubbturneringer.
• Passive medlemmer som er NDF- medlemmer i andre klubber har ikke rett til å representere DGA utad.
• Passive medlemmer har møte- og talerett på generalforsamlingen, men ikke
stemmerett.

3. Kontingent.
Passive medlemmer betaler ½ klubbkontingent.


§16. ENDRINGER AV VEDTEKTER
Endringer i klubbens vedtekter kan kun skje på ordinær generalforsamling med 2/3 flertall.